O našej advokátskej kancelárii

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL je mladou a dynamickou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí na trhu od roku 2006 a od svojho vzniku poskytuje svoje služby domácim aj zahraničným klientom.

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL ponúka jasné riešenia otázok z oblasti práva, vysoko odborné znalosti slovenského právneho poriadku a bohaté skúsenosti slovenského trhu a je pripravená efektívne riešiť problémy klientov a byť nápomocná pri presadzovaní ich obchodných zámerov.

Právnici advokátskej kancelárie LEGAL CARTEL poskytujú právne služby vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom a poľskom jazyku.

Náš prístup

Pre advokátsku kanceláriu LEGAL CARTEL je charakteristická snaha poskytovať právne poradenstvo vo vysokej profesionálnej kvalite s cieľom dosahovať klientom žiadané výsledky. Prvoradým cieľom našej práce je spokojnosť klienta, ktorého potrebám a záujmom chceme porozumieť a poskytnúť mu komfort spočívajúci vo vysokej kvalite a efektivite právnych služieb.

Našu prácu charakterizujú nasledovné princípy:

Profesionalita

Pre advokátsku kanceláriu LEGAL CARTEL je dôležité zamestnávať vysoko odborne vzdelaných právnikov so skúsenosťami. Zároveň sme si vedomí toho, že nové právne trendy postupujú rýchlo a z tohto dôvodu dávame príležitosť i čerstvým absolventom, ktorí u nás získavajú nielen cenné skúsenosti, ale sú pre kanceláriu prínosom. Naši právnici sú spôsobilí dorozumieť sa v niekoľkých jazykoch, predovšetkým v anglickom, ale i nemeckom, ruskom, poľskom alebo českom jazyku.

Tímová práca

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL poskytuje svojim klientom dôkladnú právnu starostlivosť. Spôsob práce v advokátskej kancelárii je postavený na tímovej spolupráci, nakoľko vychádzame z presvedčenia, že k najvhodnejšiemu právnemu riešeniu je možné dospieť posúdením prípadu z niekoľkých uhlov pohľadu a porovnaním viacerých právnych názorov. Práca v tíme umožňuje právnikom v tíme bez potreby nového naštudovania prípadu kontinuálne pokračovanie v právnej veci.

Kreativita

Na kreatívny prístup ku každej právnej veci je v advokátskej kancelárii LEGAL CARTEL kladený veľký dôraz. Kreativita v práve je v spojení s odbornosťou zárukou toho, že i náročné a zložité záležitosti budú riešené v prospech klienta čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.

Efektivita

Pri poskytovaní právnych služieb zohľadňujeme špecifické nároky a potreby klientov, čoho výsledkom sú vždy najefektívnejšie riešenia zodpovedajúce konkrétnym požiadavkám klienta. Individuálny prístup ku každému klientovi advokátskej kancelárie LEGAL CARTEL nám umožňuje porozumieť špecifikám požiadaviek klientov a tým byť súčasťou klientovho úspechu.

Komunikácia

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL uprednostňuje prácu v prospech klienta tak, aby mu bola poskytovaná dlhodobá komplexná právna starostlivosť. Pracujeme tak, aby medzi očakávaniami a potrebami klientov existoval súlad a preto s klientom nepretržite komunikujeme za účelom vytyčovania cieľov vzájomnej spolupráce, nakoľko náš úspech je vybudovaný na úspechu a spokojnosti klienta.

Dôvernosť

Podľa zákona o advokácii je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie a pozbaviť ho povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca, pričom súhlas musí mať písomnú formu. Diskrétnosť advokátskej kancelárie LEGAL CARTEL je zaručená bez ohľadu na existenciu takejto zákonnej povinnosti. Vysoká úroveň lojality voči klientom a prísne dodržiavanie opatrení zabraňujúcich úniku informácií je pre našich právnikov samozrejmosťou.

Etické normy

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL si zakladá na dodržiavaní profesionálnej etiky a stavovskej cti. Vysoký dôraz kladieme na ochranu záujmov klienta, zachovanie dôvernosti získaných informácií a rešpektovanie advokátskeho tajomstva, ako i predchádzaniu akéhokoľvek konfliktu záujmov, ktorý by mohol vyvstať. Popri prirodzených etických požiadavkách vo vzťahu ku klientovi dbáme na zachovávanie vysokej úrovne etických štandardov i vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu.

Spokojný klient

Voľba advokátskej kancelárie je nepochybne jedným z rozhodujúcich podnikateľských rozhodnutí. Uvedomujeme si, že klient má právo na odborne zdatného právneho zástupcu, ktorý pracuje efektívne a rýchlo a ktorý zhodnotí jeho podnikanie s citlivým prístupom k vynaloženým nákladom na právne služby. Cieľom advokátskej kancelárie LEGAL CARTEL je poskytovať právne služby na takej úrovni, aby sa splnili a prekonali očakávania klienta, aby bol spokojný predovšetkým klient.

Právnici

Ľudia pracujúci v advokátskej kancelárii LEGAL CARTEL sú jej najväčším bohatstvom.

Kľúčovou kompetenciou našich zamestnancov je vysoká odbornosť, ktorá spolu s ochotou sa ďalej vzdelávať, komunikatívnosťou, flexibilitou, precíznosťou a zanietením pre „umenie dobra a spravodlivosti“ poskytuje našim klientom komfort riešenia ich záležitostí pri zachovávaní etických princípov advokátskeho povolania.

Spolupracovníci

V záujme zabezpečiť pre klienta komfort pri riešení jeho požiadaviek v zmysle zásady „všetko na jednom mieste“ spolupracujeme pri poskytovaní právnych služieb so skúsenými odborníkmi v súvisiacich odboroch: notármi, daňovými poradcami, znalcami, audítormi, účtovníkmi, prekladateľmi a tlmočníkmi. Celá kooperácia sleduje jediný cieľ a to spokojnosť klienta.

Kontakt

LEGAL CARTEL s.r.o.
Na Hrebienku 40
811 02 Bratislava
                             

Telefón:  +421 (0)2 62 80 43 12-13
Fax:        +421 (0)2 62 52 75 39
E-mail:    office at legalcartel.com

Newsletter

Odoberajte aktuality priamo na: