Oblasti pôsobenia

Pri poskytovaní kvalitných právnych služieb je prvoradá analýza obchodného zámeru klienta. Ťažisko právneho poradenstva advokátskej kancelárie LEGAL CARTEL spočíva najmä v kompletnom právnom servise týkajúcom sa podnikateľskej činnosti klientov ako aj v uplatňovaní nárokov klientov v súdnych konaniach. Špecializujeme sa tiež na komplexné právne služby týkajúce sa privatizácie a investovania v Slovenskej republike.

Znalosti a skúsenosti právnikov advokátskej kancelárie LEGAL CARTEL zahŕňajú všetky hlavné právne oblasti. Nižšie uvedené oblasti predstavujú len najčastejšie a najžiadanejšie služby. Popri týchto kľúčových oblastiach je však advokátska kancelária LEGAL CARTEL pripravená poskytnúť Vám právne služby v čo najširšom možnom rozsahu a zastupovať Vás aj v ostatných oblastiach súkromného a verejného práva.

Bankové a finančné právo

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL má bohaté skúsenosti v oblasti bankovníctva, hypotekárnych úverov, cenných papierov, poisťovníctva, investičných fondov a spoločností a s tým súvisiacimi službami. Sme pripravení poskytnúť svojim klientom právne služby v danej oblasti a to najmä vypracovaním úverových a obdobných bankových zmlúv, vypracovaním a realizáciou zabezpečovacích mechanizmov pre uzatvorené úverové a obdobné zmluvy, vypracovaním zmlúv o postúpení pohľadávok, resp. prevzatí záväzkov ako aj komplexným zabezpečením prevodov cenných papierov

Daňové právo a účtovníctvo

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL v tejto oblasti poskytuje právnu pomoc vo veciach daní z príjmov a dane z pridanej hodnoty a zabezpečovaniu vedenia účtovníctva a zastupuje klientov v konaniach pred daňovými úradmi.

Fúzie a akvizície

LEGAL CARTEL má skúsenosti v aj oblasti fúzií, akvizícií, premien a reštrukturalizácií obchodných spoločností. Pri poskytovaní právneho poradenstva je jeho súčasťou právny audit a analýza rizík, podpora pri kúpe a predaji podnikov a ich častí, pri predaji jednotlivých aktív, predaji obchodných podielov či akcií a s tým spojené vypracovanie zmluvnej dokumentácie. Pri poskytovaní týchto služieb z právneho hľadiska analyzuje a hodnotí dokumentáciu spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti.

Konkurzné právo

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL poskytuje tiež právne služby v konkurznom konaní a to od analyzovania možných dopadov vyhlásenia konkurzu, cez analyzovanie právnych podmienok vyhlásenia konkurzu, iniciovania konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu, vypracúvanie prihlášok pohľadávok konkurzných veriteľov, zastupovania klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadnutiach veriteľských výborov, chránenie záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu a zastupovanie v sporoch súvisiacich s vyhláseným konkurzom.

Mandátna správa a vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL poskytuje efektívne právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok, vrátane právneho auditu pohľadávok a mandátnej správy pohľadávok. Poskytujeme tiež poradenstvo pri postúpení pohľadávok a pri ich nadobúdaní. Súčasťou právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je samozrejme i zastupovanie klientov v prípade súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách. Naše skúsenosti zahŕňajú i súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok proti mnohonásobnému portfóliu dlžníkov. V konkurzných konaniach zabezpečujeme kontrolu nad priebehom konkurzného konania s osobitným dôrazom na kontrolu činnosti správcu konkurznej podstaty.

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL pri poskytovaní právnych služieb v oblasti nehnuteľností a stavebníctva zabezpečuje právny audit nehnuteľností zameraný na riziká súvisiace s prevodom nehnuteľností, poradenstvo a vypracovanie zmluvných dokumentov v súvislosti s výstavbou nehnuteľností, zriaďovanie záložných práv a vecných bremien a poradenstvo pri prenájme nehnuteľností.

Pracovné právo

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL poskytuje právne poradenstvo v oblasti pracovného práva najmä prípravou pracovných a manažérskych zmlúv, vypracovaním interných pracovných poriadkov a smerníc, mimosúdnym ukončením pracovných pomerov ako aj zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovnoprávnych vzťahov.

Právo duševného vlastníctva

V oblasti práva duševného vlastníctva sa venujeme ochrane autorských práv, obchodného mena spoločnosti, know-how, ochrane osobných údajov, právu ochranných známok a patentovému právu. Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo pri registrácii ochranných známok vrátane vykonania rešeršov v registri ochranných známok, vypracúvania stanovísk k zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia, vypracúvania námietok proti zápisu, vypracúvania návrhov na výmaz. Advokátska kancelária LEGAL CARTEL poskytuje tiež právne poradenstvo v oblasti obchodných činností klientov na internete, ochrany a riešenia sporov týkajúcich sa doménových mien, uzavierania zmlúv on-line, elektronického podpisu, ochrany osobných údajov na internete a zodpovednosti za obsah dokumentov.

Právo hospodárskej súťaže a reklamné právo

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL poskytuje komplexné právne poradenstvo aj v oblasti práva hospodárskej súťaže. V tejto oblasti sa venujeme posudzovaniu zmluvných vzťahov v súvislosti s porušovaním súťažného práva (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, koncentrácia) na slovenskej úrovni ako aj na celoeurópskej úrovni. Poskytujeme právne poradenstvo aj vo veciach ochrany pred nekalou súťažou a v oblasti reklamného a mediálneho práva spočívajúce najmä vo vypracovaní právnych analýz a zastupovania pri ochrane osobnostných práv fyzických osôb a ochrane dobrého mena a povesti právnických osôb.

Právo obchodných spoločností

Advokátska kancelária LEGAL CARTEL sa špecializuje na zakladanie slovenských obchodných spoločností a realizáciu s tým súvisiacich právnych úkonov, ku ktorým patria najmä vypracovanie zakladateľských dokumentov spoločností, zastupovanie v konaniach pred živnostenským a obchodným registrom, zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi a zabezpečenie dočasného sídla spoločnosti. Podľa požiadaviek klientov vypracovávame podklady k vykonávaniu zápisov zmien či výmazu údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísaných v obchodnom registri, obstarávaniu súladu s právom v prípade konania valných zhromaždení či zvyšovania a znižovania základného imania, prevodov obchodných podielov, prevodov akcií, fúzii a akvizícii ako aj likvidácii obchodných spoločností. Popri tejto klasickej obchodnoprávnej agende je advokátska kancelária pripravená i na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania štátnej pomoci a oblasti energetiky.

Riešenie sporov

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom právne služby pri zastupovaní klientov pred súdmi a inými orgánmi pri sporoch súvisiacich s ich obchodnou činnosťou. Popri súdnom konaní v občianskych, obchodných a trestných veciach zastupujeme klientov v rozhodcovskom konaní v rámci tuzemskej či medzinárodnej arbitráže ako aj v správnom konaní a to vrátane konaní pred živnostenskými úradmi a katastrálnymi úradmi.

Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme klientom právne služby spočívajúce v prevzatí zastupovania a obhajoby pred orgánmi činnými v trestnom konaní, uplatňovaní nárokov klientov v postavení poškodeného, vypracovávanie trestných oznámení, odvolaní, sťažností, vyjadrení a iných podaní a úkonov v trestnom konaní ako aj ďalšie právne poradenstvo súvisiace s trestno-právnou agendou.

Kontakt

LEGAL CARTEL s.r.o.
Na Hrebienku 40
811 02 Bratislava
                             

Telefón:  +421 (0)2 62 80 43 12-13
Fax:        +421 (0)2 62 52 75 39
E-mail:    office at legalcartel.com

Newsletter

Odoberajte aktuality priamo na: